-  -  - 
Evénements en Grande Région
RECHERCHE AVANCEE
calendrier
calendrier
Projet cofnancé par le Fonds européen de développent régional dans le cadre du programme INTERREG IVA Grande Région.
L’Union européenne investit dans votre avenir.
Déi aaner Halschent

Déi aner Halschent

Produktioun : Kaleidoskop Theater
Jean-Paul Maes

04/04/2017
Plus d'information
(Malheureusement ce texte n'existe pas en français.)

Den Hengen stoung bis ewell ganz gutt am
Liewen a koum mat deene Groussen mat.
Hien haat sech bei si eropgeschaafft … bis
op eng Kéier alles geännert huet. Eng nei
Situatioun, net op ee Coup, ass awer do;
hien a seng Famill sinn op eng Kéier net méi
opgeholl an där Gesellschaft an där si sech
dach esou gebuergen an interessant gefillt
hunn. Domat gëtt hien net eens, hie probéiert
sech op enger ofgeleeëner Plaz ze erhänken,
zéckt awer virun deem finale Sprong an säi
Strack…well… do kënnt, komplett onerwaart
nach esou just op dee leschte Stëppel, ee
Strummert getierkelt a fällt him virun de
Stillchen op deem hie steet.

Den Hengen kann dat natierlech net
ignoréieren, fillt sech op dëser Plaz, wou
hien guer net op ierendeng aner Mënscheséil
gefaasst wor, gestéiert, well hie sech elo
ëm dee Gefaalenen këmmere muss. An do
erlieft hie seng éischt Iwwerraschung, wou
de Strummert hien, aplaz vun engem Merci,
accuséiert hien iwwerfall a geschloen ze
hunn. Et entseet ë Sträit ëm déi Plaz, déi
wuel jidferee vun hinne sech als seng lescht
erausgesicht huet.

De Strummert, den Demi (den Halwen)
behaapt dem Hengen seng aner Halschent
ze sinn… wat dee sech am Ufank guer net
virstelle kann… Scho guer net méi, wou dat
jonkt Tammy opdaucht, mat deem eenzege
Liewesziel de BMI vum Heidi Klumm ze
toppen, enges Dags grouss eraus ze kommen
an där Welt… an där den Hengen jo schonn
iergendwéi Fouss gefaass haat… D’Tammy
geet wäit fir dat ze erreeschen, ësst nëmme
nach Yoghurt mat Kréijelen…

Eng schwarz-humoreg Farce iwwert
d‘Herausfuederung vum Zesummeliewen an
eiser Konsumgesellschaft.

Jean-Paul Maes

Regie :
Eva Paulin

Mat :
Frédérique Colling, Claude Faber,
Jean-Paul Maes

 
105