-  -  - 
Evénements en Grande Région
RECHERCHE AVANCEE
calendrier
calendrier
Projet cofnancé par le Fonds européen de développent régional dans le cadre du programme INTERREG IVA Grande Région.
L’Union européenne investit dans votre avenir.
Déi eng an déi aner

"Déi eng an déi aner"

Produktioun : DenTheater.lu
Roland Kalté

28/02/2017
Plus d'information
(Malheureusement ce texte n'existe pas en français.)

Et ginn ëmmer déi eng an déi aner. Mir sinn
déi eng, an déi aner, – tjo – dat sinn eben déi
aner.

Déi eng sinn déi gutt, déi aner sinn … anescht.
Mir gehéieren natierlech zu deenen engen.
Gottseidank! Mir, déi – ouni Zweiwel gutt
Mënschen – a si, déi anescht si wéi mir. Well
Schold un allem sinn dach ëmmer déi aner,
oder?

Stellt sech d’Fro: Gesinn déi aner dat och
esou? Wat hale si vun deenen engen? Oder
menge si éieren, si wieren déi eng, a mir
wieren déi aner?

Dat kann dach net sinn, oder? Oder si mer déi
eng an déi aner?

4 Strummerten an der Stad an hirer Welt
maache sech esou hir Gedanken. Si si déi eng
oder déi aner? Leie se falsch, well s’anescht
sinn, oder awer vläicht méi richteg wéi déi
„normal“ Gesellschaft? Ob een an deem
Theaterstéck d’Äntwert fënnt, ass ongewëss,
mee t’gëtt een awer bestëmmt op eng lëschteg
Aart a Weis e bëssen un d’Nodenke bruecht.
Wann déi eng kucken an déi aner spillen.
Oder sinn et déi eng, déi spillen an déi aner,
déi kucken?

De Roland Kalté huet iwwert d’Antenn vun
RTL sech en Numm gemach mat senger
witzeg-ironescher an intelligenter Aart a Weis
wéi hien eisen Alldaag parodéiert.


 

Regie, Dekoren :
Claude Fritz

Beliichtung :
Jang Krippler

Mat :
Pierre Bodry, Claude Faber,
Marcel Hamilius, Danielle Wenner

105