-  -  - 
Kulturadressen in der Großregion
ERWEITERE SUCHE
calendrier
calendrier
Gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms INTERREG IVA Großregion.
Die Europäische Union investiert in Ihre Zukunft.
Veräinshaus Um Widdem

Veräinshaus Widdem

Zusammenfassung
(Leider existiert dieser Text nicht in deutsch.)

Veräinshaus kann benotzt gin fir.....
  • Firmen (Versammlung, Congress, Réceptioun)
  • Veräiner (Theater, Concerten etc.)
  •  Privat (Maximum 150 Persounen, Familjefeier; Gebuertsdaag; Hochzäit)
Veräinshaus Widdem
2A rue de l\'Hôtel de Ville
L-3674 KAYL
Luxembourg
Telefon (Info):
0035226 56 15 09
Internet:
https://ccuw.jimdo.com/contact/
57