-  -  - 
Events in the Greater Region
ADVANCED SEARCH
calendrier
calendrier
Co-financed by the European Regional Development Fund in the framework of the programme Interreg IVA Grande Région.
The European Union invests in your future.
cube521-635

Tour des mélodies


19-06-2019
More information
(Unfortunately this text does not exist in English.)


Ee ganze Moien erkléngen am Cube 521 Melodien, gesonge vu Schoulklassen aus dem ganzen Norde vu Lëtzebuerg. Donieft gëtt et ee flotte Kaderprogramm mat Workshopen am ganzen Haus. D'Workshopen an de Schoulen an den Dag selwer halen d'Chargeeë vun der UGDA-Museksschoul Clierf an Intervenanten vum INECC.Produktioun: Ecole de musique de l'UGDA Clervaux, Cube521 Marnach, INECC Luxembourg

105