-  -  - 
Evénements en Grande Région
RECHERCHE AVANCEE
calendrier
calendrier
Projet cofnancé par le Fonds européen de développent régional dans le cadre du programme INTERREG IVA Grande Région.
L’Union européenne investit dans votre avenir.
2019-12-08_Kapit%C3%A4n%20Mullebutz_Copyright%20J.%20Unsen

De Kapitän Mullebutz & Seng Séiss-Waasser-Matrousen si wibbeleg


08/12/2019
Plus d'information
(Malheureusement ce texte n'existe pas en français.)

De Kapitän Mullebutz a seng Séisswaassermatrousen komme vun hire Reesen nees zeréck op Lëtzebuerg and let me tell you: si si wibbeleg. Aus der ganzer Welt hunn se Lidder matbruecht, di di kleng Piraten un d'Wibbele kréien: Danzen, sprangen, sangen... Haaptsach gutt Laun. Och d'Madamm Li wëll, dass hir Matrousenband eppes fir d'Figur maachen a nees gutt fit an a Form sinn.

Di erfollegräich Iddi, fir flott Kannerlidder an e neie Mäntelchen ze stiechen, Rock a Pop Songs kannergerecht an op Lëtzebuergesch ze bréngen, kritt en zweeten Deel. Kommt, sangt a danzt mat eis. Ei, dat gëtt e Spaass!

E Projet vum Dan Tanson & Georges Urwald.

Dan Tanson - Iddi, Konzeptioun a Gesank
Georges Urwald - Arrangementer, Piano, Akkordeon, Klackespill
Christian Peckels - Gitar
Tom Wiot - Bassgei
Jhang Kohnen - Trompett
Max Sauber - Getrommeltes an Elektronik
Noémie Leer - Gei a Gesank

Véronique Steinmetz - Gebärden
Georges Majerus - Tountechnik
Joey Adam - Kostüm
Claude Grosch - Visuals

Produktioun: AllerRetour asbl, Philharmonie Luxembourg
Koproduktioun: Escher Theater, Centre culturel régional Aalt Stadhaus Differdange
Contacts pour cet événement
Téléphone (Contact): + 352 26 72 39 1
E-mail (Contact): caisse@trifolion.lu
105